BOREALIS LIVECAM MILJØPROSJEKT MURMANSK
NO UK FR DE

AF rydder fra fortiden og tilrettelegger for framtiden

Den russiske krysseren "Murmansk" slet seg under slep på vei til opphugging i India, og sank delvis utenfor Sørvær på Sørøya ved Finnmarkskysten julaften 1994. Kystverket har gitt AF Decom AS oppdraget med å fjerne vraket ved å etablere tørrdokk rundt vraket, for så å rive vraket tørt. Metoden til AF Decom AS ble vurdert til å ha den beste miljømessige profilen, med minst risiko for spredning av forurensningskilder. Metoden ble også vurdert for å være den teknisk beste for en sikker gjennomføring av fjerningsoperasjonen.

Prosjekt er unikt i verdenssammenheng. Dette kameraet er ment som ett hjelpemiddel for AF og Kystverket for å dokumentere prosjektet. Bildene som tas vil brukes som en time-laps sekvens i en kommende filmproduksjon. Alle arbeidere i prosjektet er informert og har gjennom sine tillitsvalgte i prosjektet gitt tillatelse til oppsetting av webkameraet som prosjekt-dokumentasjon. Bildene som vises her er ikke direktesendt, men lagt inn med 24 timers forsinkelse. Dette av hensyn til egne ansatte."

Dette fotoet er et stillbilde tatt med Norges første Roundshot livecam. Et helt nytt kamerasystem som på tre sekunder tar stillbilder i 360°. I dette tilfellet er bildevinkelen av motivmessige grunner 180°. Bildeoppløsningen på dette bildet tilsvarer 2 x HD. Roundshot-systemet gjør det mulig å ta bilder med tre ganger denne oppløsningen (7.500 pixler vertikalt). Oppløsningen på det viste bildet er forminsket og sendt til en webserver over mobilnettet. Trykk på full screen for å se den gode bildekvaliteten. Trykk på esc for å komme tilbake til den opprinnelige siden. Ved å plassere "musen" på bildet kan en flytte bildet frem og tilbake. Ved å gå på "archive" kan en også se bilder tatt hvert tiende minutt på en valgt dato. Samtlige bilder tatt på den dagen vil så dukke opp. Trykk deretter på bildet fra det tidspunktet du ønsker å se og bildet blir lastet inn fra "prosjektarkivet".

Mer informasjon finner du på: http://www.afgruppen.no/no/Krysseren-Murmansk/

AF rydder fra fortiden og tilrettelegger for framtiden

AF and the Norwegian Coastal Administration have signed an agreement with a film production company to document the project. The images taken from the webcam will merge into a time-lapse sequence for the upcoming project documentation.

This project is unique worldwide. This is why AF and the Norwegian Coastal Administration have decided to document the project in the form of a film production. The film will show that the AF thinks in a different and innovative way to solve a difficult mission, addressing the future by cleaning up the past and preparing for the future.

As part of this film production AF and Norwegian Coastal Administration have decided to install a webcam at the site of the ship wreck. The camera is one of the instruments that have been implemented to document the project in the best possible way. The pictures will be used as a time-lapse sequence to document the continuity of the work, and not just sporadic shooting. This time-lapse sequence will then be merged into the final documentary project.

All workers in the project are informed and have by their representatives in the project given permission to put up the webcam as project documentation. The pictures shown here are not live, but added with a 24-hour delay. This is in the interests of our employees.

This photo is a snapshot taken with Norway's First Roundshot Livecam. A completely new camera system that can take 360° still images in just three seconds. In this case, we have chosen only 180° since that is all we need to capture the desired motive. The image resolution in the captured images corresponds to 2 x HD. However, the Roundshot system makes it possible to take pictures with over three times this resolution (7,500 pixels vertically). The resolution of the displayed image is reduced and sent to a web server over a 3G network.

Press "full screen" to see the full picture quality. Press "esc" to return to the original page. By pointing the mouse on the image you can sweep the image back and forth. By clicking "archive" you can also see photos taken every ten minutes on a selected date. All pictures taken on that day will appear in a list sorted by the time it was captured. You can choose any date and time you desire and it will be loaded from the archive".

More information can be found at: http://www.afgruppen.no/no/Krysseren-Murmansk/

AF rydder fra fortiden og tilrettelegger for framtiden

AF et le Norwegian Coastal Administration ont signé un accord avec une société de production cinématographique pour documenter le projet. Les images prises par la webcam seront utilisées dans le film.

Ce projet est unique au monde. C'est pourquoi AF et le Norwegian Coastal Administration ont décidé de documenter le projet sous la forme d'une production cinématographique. Le film montrera que l'AF pense d'une manière différente et novatrice pour résoudre une mission difficile, face à l'avenir en nettoyant le passé et préparer l'avenir.

Dans le cadre de cette production cinématographique AF et Norwegian Coastal Administration ont décidé d'installer une webcam sur le site de l'épave du navire. La caméra est l'un des instruments qui ont été mis en place pour documenter le projet de la meilleure façon possible. Les photos seront utilisées comme une séquence en accélérée. Cette séquence time-lapse sera ensuite fusionnée avec le projet de documentaire final.

Tous les employés ont donné la permission de mettre en place la webcam. Les photos présentées ici ne sont pas en live. Dans l'intérêt des employés, les images sont décalées de 24 heures.

Cette photo est prise avec la première Livecam en Norvège. Une webcam qui peut prendre des images fixes à 360 ° en seulement trois secondes. Dans ce cas, nous avons choisi seulement 180 ° puisque c'est tout ce dont nous avons besoin pour saisir le sujet désiré. La résolution de l'image correspond à 2048px. Toutefois, d'autres systèmes Roundshot permettent de prendre des photos avec plus de trois fois cette résolution (7.500 pixels à la verticale). La résolution de l'image affichée est optimisée pour Internet et envoyé à un serveur web par un réseau 3G.

Appuyez sur "Plein écran" pour voir la qualité d'image complète. Appuyez sur "Esc" pour revenir à la page d'origine. En pointant la souris sur l'image, vous pouvez balayer l'image d'avant en arrière. En cliquant sur "Archives", vous pouvez également voir des photos prises toutes les dix minutes à une date choisie. Toutes les photos prises ce jour-là apparaissent. Vous pouvez choisir n'importe quelle date si des photos existent.

Plus d'informations : http://www.afgruppen.no/no/Krysseren-Murmansk/

AF rydder fra fortiden og tilrettelegger for framtiden

AF und die Norwegische Küstenwache haben mit einer Filmproduktions-Gesellschaft eine Vereinbarung zur Dokumentation des Projektes unterzeichnet. Die Bilder der Webcam fliessen in die Projekt-Dokumentation als Zeitraffer-Film ein.

Das Projekt ist weltweit einzigartig. Deshalb haben AF und die Norwegische Küstenwache entschieden, das Projekt als Film festzuhalten. Der Film zeigt auf, dass AF die schwierige Aufgabe in einer anderen und innovativeren Weise löst und die Zukunft vorbereitet, indem Sie vergangene Altlasten beseitigt.

AF und die Norwegische Küstenwache haben entschieden, als Bestandteil dieser Filmproduktion am Ort des Schiffswracks eine Webcam zu installieren. Die Kamera ist eines der Instrumente das sicherstellen soll, das Projekt in der bestmöglichen Weise zu dokumentieren. Die Bilder werden als Zeitraffer Sequenz verwendet, um den gesamten Ablauf der Arbeiten zu dokumentieren - nicht nur sporadisch. Diese Zeitraffer Sequenzen werden dann in die Projektdokumentation einfliessen.

Alle im Projekt involvierten Arbeiter haben ihre Einwilligung gegeben, dass die Webcam als Projektdokumentation installiert werden kann. Die auf dieser Webseite gezeigten Bilder sind nicht live sondern um 24 Stunden zeitverzögert. Dies ist im Interesse der Arbeiter.

Die Bilder der Webcam werden von Norwegens erster Roundshot Livecam erzeugt. Es handelt sich um ein völlig neuartiges Kamerasystem, welches 360° Panoramabilder (Digitalfotos) in nur 3 Sekunden aufnehmen kann. Für das Murmansk Projekt haben wir einen Bildwinkel von 180° gewählt, denn mehr ist nicht nötig, um das Motiv einzufangen. Die Bildauflösung entspricht 2x full HD. Andere Roundshot Kameras können ein mehrfaches dieser Auflösung erzielen (bis zu 7,500 Pixel vertikal). Die Auflösung der Bilder für das Internet wird dann komprimiert und via 3G Netzwerk zu einem Webserver versandt.

Klicken Sie "Vollbild-Anzeige", um das Bild in der vollen Qualität anzuzeigen. Klicken Sie "esc", um zur Webseite zurückzukehren. Mit auf dem Bild gedrückter Maus können Sie das Bild nach links und rechts bewegen. Im "Archiv" können Sie alle Bilder eines bestimmten Tages im 10-Minuten-Takt anzeigen. Alle Bilder eines Tages werden als Liste nach Aufnahmezeit sortiert angezeigt. Sie können einen beliebigen Tag und eine beliebige Uhrzeit zur Anzeige eines Bildes auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.afgruppen.no/no/Krysseren-Murmansk/

AF rydder fra fortiden og tilrettelegger for framtiden

"Den russiske krysseren "Murmansk" slet seg under slep på vei til opphugging i India, og sank delvis utenfor Sørvær på Sørøya ved Finnmarkskysten julaften 1994. Kystverket har gitt AF Decom AS oppdraget med å fjerne vraket ved å etablere tørrdokk rundt vraket, for så å rive vraket tørt. Metoden til AF Decom AS ble vurdert til å ha den beste miljømessige profilen, med minst risiko for spredning av forurensningskilder. Metoden ble også vurdert for å være den teknisk beste for en sikker gjennomføring av fjerningsoperasjonen.

Prosjekt er unikt i verdenssammenheng. Dette kameraet er ment som ett hjelpemiddel for AF og Kystverket for å dokumentere prosjektet. Bildene som tas vil brukes som en time-laps sekvens i en kommende filmproduksjon. Alle arbeidere i prosjektet er informert og har gjennom sine tillitsvalgte i prosjektet gitt tillatelse til oppsetting av webkameraet som prosjekt-dokumentasjon. Bildene som vises her er ikke direktesendt, men lagt inn med 24 timers forsinkelse. Dette av hensyn til egne ansatte."

Dette fotoet er et stillbilde tatt med Norges første Roundshot livecam. Et helt nytt kamerasystem som på tre sekunder tar stillbilder i 360°. I dette tilfellet er bildevinkelen av motivmessige grunner 180°. Bildeoppløsningen på dette bildet tilsvarer 2 x HD. Roundshot-systemet gjør det mulig å ta bilder med tre ganger denne oppløsningen (7.500 pixler vertikalt). Oppløsningen på det viste bildet er forminsket og sendt til en webserver over mobilnettet. Trykk på full screen for å se den gode bildekvaliteten. Trykk på esc for å komme tilbake til den opprinnelige siden. Ved å plassere "musen" på bildet kan en flytte bildet frem og tilbake. Ved å gå på "archive" kan en også se bilder tatt hvert tiende minutt på en valgt dato. Samtlige bilder tatt på den dagen vil så dukke opp. Trykk deretter på bildet fra det tidspunktet du ønsker å se og bildet blir lastet inn fra "prosjektarkivet".

Mer informasjon finner du på: http://www.afgruppen.no/no/Krysseren-Murmansk/